02/252-36-07      040/644-295

Za vas opravljamo:

- vodenje knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva (za manjše podjetnike)
- vodenje knjig po sistemu dvostavnega knjigovodstva
- vodenje glavne knjige (knjiga prihodkov in odhodkov)
- analitično vodenje saldakontov ter izpise odprtih postavk
- vodenje evidence osnovnih sredstev ter obračun amortizacije
- obračun DDV
- obračun prispevkov za zasebnika
- obračun plač, podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev
- vodenje plačilnega prometa
- priprava dokumentacije za pridobitev kreditov
- izdelava medletnih in končnih bilanc ter sestava računovodskih izkazov

z vami že od leta 1994

računovodstvo